[email protected]:~$

ruby vs python benchmark

写这篇的目的是下次在看见有人认为ruby效率比python低时我可以直接贴给他链接..

鉴于很多人用ruby1.8来benchmark说明ruby效率是多么低下,我使用了ruby和python标准实现的最新稳定版本

ruby -v
ruby 2.0.0p247 (2013-06-27 revision 41674) [x86_64-linux]

python3 --version
Python 3.3.2

使用传统的fibonacci来benchmark

#ruby
require 'benchmark'

def fib n
 if n < 2
  1
 else
  fib(n - 1) + fib(n - 2)
 end
end

Benchmark.bm{|bm| bm.report{puts fib(35)}}
#python
import timeit

def fib(n):
	if n < 2:
		return 1
	else:
		return fib(n - 1) + fib(n - 2)

if __name__=='__main__':
	from timeit import Timer
	t = Timer("print(fib(35))","from __main__ import fib")
	print(t.timeit(1))
#ruby

ruby fib.rb
    user   system   total    real
 14930352
 2.600000  0.000000  2.600000 ( 2.601639)

#python3.2.2

fib.py 
14930352
9.720147652000378

ruby版本快了大概3.7倍 我使用python2.7.5版会稍微快些,大概6.3秒,当然还是比ruby慢的